Mamy ogromną przyjemność ogłosić wyniki koncowe konkursu

Twórczy Recykling-"Wrocławskie Krasnale".

Dziękujemy wszystkim za liczny udział, zaangażowanie,kreatywność i pomysłowość.

Nagrody otrzymują:

I miejsce -Milena Dychtowicz kl.3b
II miejsce-Hanna Przerwa-Barska kl.1a
III miejsce-Alicja Panowicz kl.1h

Wyróżnienie-Amelia Szalińska kl.1h
Wyróżnienie-Blanka Kubiak kl.1h

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy
i zapraszamy po odbiór dyplomów wraz z nagrodami od dnia 10.04.2024 r.Z pozdrowieniami

Nauczyciele świetlicy

 
Wiosna wiosna ach to Ty!
 
Na naszych szkolnych korytarzach i salach świetlicowych czuć już wiosnę,
Prace świetliczaków są tego prawdziwym dowodem. Pani wiosna z przepiękną suknią w kwiaty, słońce z promykami zrobionymi z odrysowanych dłoni czy wielobarwny motyl to tylko przykłady dużej kreatywności i zaangażowania uczniów. 
 
IMG 3476
d49782ae 2a0a 4b97 9045 fecab15f4a0a 87256a0f f823 48df 84f6 0b2f52244910
c6a79a63 97d1 4ebf 8167 6f88bcf7aae1d51feb0a 8de5 47ca a2b3 0335ad3a997d
7e910390 5044 4af8 8191 d7481e5d28f48af86bf6 433f 47ec abfe 093f056d64d5
UWAGA WIOSENNY KONKURS!!!

Zespół Nau­czy­cieli świe­tlicy zapra­sza do udziału w kon­kursie pla­stycz­nym:
Twór­czy recy­kling edy­cja: „Wro­cław­skie kra­snale z recy­klingu. ”
Kon­kurs skie­ro­wany jest do uczniów klas I –VIII.

Cele kon­kursu:
-Zwró­ce­nie uwagi uczniów na koniecz­ność wła­ści­wego postę­po­wa­nia z odpa­dami oraz moż­li­wość ponownego
ich wyko­rzy­sta­nia;
-Kształ­to­wa­nie postaw pro­eko­lo­gicz­nych;
-Rozwi­ja­nie uzdol­nień i zain­te­re­so­wań uczniów.

Warunki uczest­nic­twa:
Zada­nie kon­kursowe polega na wyko­na­niu podo­bi­zny dowol­nego kra­snala wro­cław­skiego w for­mie pła­skiej lub prze­strzen­nej z surow­ców wtór­nych.
Każda praca powinna być opi­sana kar­teczką z danymi: imię i nazwi­sko, klasa
autora, imie­niem kra­snala, jakiego przed­sta­wia praca.

Ter­min:
Prace kon­kursowe można dostar­czać do świe­tlicy budynku B od 6 do 22 marca 2024.
Wyniki zostaną opu­bli­ko­wane na stro­nie inter­ne­to­wej szkoły w zakładce świe­tlica w dniu 26 marca 2024.
Prace dostar­czone na kon­kurs prze­cho­dzą na wła­sność orga­ni­za­tora.

Zapra­szamy do udziału i życzymy wspa­nia­łych pomy­słów.

Zespół Nau­czy­cieli świe­tlicy

 

,,Z mapą przez świat” to projekt podróżniczy, który jest realizowany na zajęciach w świetlicy.
Tym razem uczniowie zapoznali się z kontynentem afrykańskim, jego kulturą, fauną i florą.
Dzieci poznały państwa, większe miasta i rzeki oraz uznały, że jest to kontynent pełen
kontrastów.

 

IMG 3204