W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie zapoznali się z informacjami o pingwinach poprzez
rozmowę i obejrzenie prezentacji a zwieńczeniem zajęć było wykonanego pingwina z
kolorowego papieru. Wszystkie pingwinki są bardzo ładne, gratulujemy talentu naszym
podopiecznym!

IMG 3175IMG 3176

 

W lutym odbyły się warsztaty na temat savoir-vivre’u. Z obejrzanych prezentacji multimedialnych oraz przeczytanych opowiadań z literatury dziecięcej świetliczaki wywnioskowały, że dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek. Uczniowie odkrywali zasady savoir-vivre’u w różnych aspektach życia. Zajęcia plastyczne pod hasłem „Dobre maniery są kluczem do życia wśród ludzi – Budujemy wspólny świat oparty na dobrych manierach” podsumowały istotne reguły z kultury bycia, kultury słowa, kultury ubioru i wyglądu, kultury spożywania posiłków oraz higieny osobistej.

 

IMG20240219100942IMG20240223160605

IMG 20240222 162439

 

Zima kalendarzowa trwa, lecz brak śniegu za oknem wywołał u wychowanków tęsknotę za
zimową aurą i był inspiracją do wykonania prac plastycznych przyprószonych śniegiem. Na zajęciach
uczniowie wykonali przepiękne prace plastyczne przedstawiające pejzaże zimowe- różnymi
technikami, które sprawiły uczniom wiele przyjemności i radości oraz ozdobiły nasz szkolny korytarz.

IMG 2718

IMG 2531   IMG 2533  IMG 2532

 

Zima, zima...

Pod­czas ostat­nich zajęć świe­tli­co­wych roz­ma­wia­li­śmy o spor­tach zimo­wych, jak rów­nież o kra­jach wiecz­nego śniegu. Dzieci oglą­dały pre­zen­ta­cję pt. „Zimowe dys­cy­pliny spor­towe”, aby posze­rzyć swoją wie­dzę. Ponadto roz­ma­wia­li­śmy o spor­tach zimo­wych, jakie lubią nasi ucznio­wie, jak rów­nież, roz­wią­zy­wa­li­śmy zagadki o tema­tyce zwią­za­nej ze spor­tami zimo­wymi. Ucz­nio­wie zapo­znali rów­nież się z cie­ka­wost­kami o zimo­wych kra­jach takich jak Grenlandia, Antark­tyda.

Na pod­su­mo­wa­nie zajęć świe­tli­czaki wyko­nały pla­kat pre­zen­tu­jący ich ulu­bione sporty zimowe, a także podo­bi­zny jed­nych z miesz­kań­ców kra­jów wiecz­nego śniegu, czyli pin­gwin­ków.

 

IMG 20240213 160830IMG 20240213 161336