OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 

Działać tak, aby wydobyć z innych to, co najlepsze i wydobyć to, co najlepsze z nas samych”
                                                                                                                                        A. Adler

 

Szkoła Podstawowa nr 50 jest nowoczesną i przyjazną dziecku placówką z blisko 40‑letnią tradycją. Tworzą ją ludzie otwarci i kreatywni. W centrum naszej uwagi jest uczeń. Czujemy się odpowiedzialni za jego wszechstronny rozwój. Stwarzamy warunki do odkrywania i rozwijania różnorodnych uzdolnień i zainteresowań. Pomagamy w odnoszeniu sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dziecka, rozwijamy jego ciekawość poznawczą i chęć samodoskonalenia. Tworzymy klimat sprzyjający twórczej pracy, zdrowiu i bezpieczeństwu.

Realizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III, opierająca się na idei kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość łączenia różnych rodzajów edukacji i aktywności ucznia w jeden blok tematyczny. Realizowane treści przenikają się wzajemnie, zmuszają do twórczego myślenia i podejmowania różnorodnych form aktywności. Uczeń staje się podmiotem wszelkich realizowanych działań oraz centralną postacią procesu nauczania.

W klasach IV-VIII uczniowie z powodzeniem realizują naukę w systemie przedmiotowym. Osiągają liczne sukcesy w konkursach  międzyszkolnych, miejskich i ogólnopolskich. Rozwijają swoją sprawność fizyczną w klasach sportowych o profilu siatkarskim lub pływackim. Kształtują postawy prospołeczne w oparciu o uniwersalne, społecznie akceptowane wartości m. in. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Staramy się uatrakcyjnić proces nauczania i uczenia się uczniów  poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły - w formie lekcji muzealnych, wyjść do teatru, kina, filharmonii, Centrum Poznawczego, ZOO edukację oraz współpracę z licznymi instytucjami środowiska lokalnego (m. in. kluby osiedlowe, domy kultury). Organizujemy zielone i białe szkoły, wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, rajdy rowerowe oraz inne działania w ramach edukacji proekologicznej i prozdrowotnej.

Diagnozujemy potrzeby, możliwości i uzdolnienia naszych uczniów. Pracujemy tak, by nauczyć ich wiary we własne siły i wytrwałości w osiąganiu różnorodnych celów. Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym oraz sportowym, a także udział w różnego rodzaju projektach i programach realizowanych przez szkołę. Dobrze przygotowujemy do kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, czego potwierdzeniem są liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Od wielu lat nasi uczniowie osiągają czołowe miejsca w rywalizacji sportowej Dolnego Śląska i miasta Wrocławia (m.in. 2019/2020 I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki Chłopców; 2020/2021 tytuł Mistrza Dolnego Śląska Młodzików w Piłce Siatkowej; liczne sukcesy w Dolnośląskiej Lidze Pływackiej). W prestiżowym, wieloetapowym konkursie WIELKA NAGRODA WROCŁAWIA od 2004 roku zajmujemy czołowe miejsca, a od 2012 roku siedem razy z rzędu zdobyliśmy pierwsze miejsce - to absolutnie bezprecedensowy i unikatowy sukces. Nasi uczniowie od lat uzyskują tytuły laureatów i finalistów interdyscyplinarnego konkursu zDolny Ślązak (wcześniej zDolny Ślązaczek). W Dolnośląskiej Lidze Szachowej Szkół Podstawowych co roku uzyskujemy bardzo wysokie miejsca. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe nasi uczniowie nagrodzeni zostali licznymi stypendiami Prezydenta Wrocławia. W 2017 roku nasza uczennica otrzymała Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Była ona również stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Podnosimy efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, terapeutycznych metodą RSA i EEG Biofeedback, Ortograffitti: kształtujących kompetencje emocjonalno-społeczne oraz indywidualnych konsultacji.

Od roku szkolnego 2018/2019 w naszej Szkole funkcjonują dwie świetlice (czynne w godzinach 7.30 - 17.00 ). W budynku A - dla uczniów klas IV - VIII - w której uczniowie mogą się zrelaksować, odrobić lekcje, rozwijać zainteresowania, spędzać twórczo czas wolny oraz rozwijać kompetencje społeczne. W budynku B - dla uczniów klas I-III - która proponuje dzieciom atrakcyjne metody, formy i treści zajęć. Stwarza sytuacje doświadczania i przeżywania, kształtuje postawy akceptowane społecznie, daje możliwości wyrażania siebie podczas swobodnej zabawy, inspiruje do rozwijania twórczej ekspresji m.in. podczas zabawy z muzyką, chustą integracyjną, zajęć rozwijających aktywność plastyczną, techniczną, taneczną, czytelniczą i ruchową.

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki wykorzystując dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz nowoczesną bazę sportową.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza szkoła była dla ucznia przyjazna i bezpieczna.