OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

 

„Działać tak, aby wydobyć z innych to, co najlepsze i wydobyć to, co najlepsze z nas samych”
A.Adler

 

Szkoła Podstawowa nr 50 jest nowoczesną i przyjazną dziecku placówką z ponad 30-letnią tradycją. Tworzą ją ludzie otwarci i kreatywni. W centrum naszej uwagi jest uczeń. Czujemy się odpowiedzialni za jego wszechstronny rozwój. Stwarzamy warunki do odkrywania i rozwijania różnorodnych uzdolnień i zainteresowań. Pomagamy w odniesieniu sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dziecka, rozwijamy jego ciekawość poznawczą i chęć samodoskonalenia. Tworzymy klimat sprzyjający twórczej pracy, zdrowiu i bezpieczeństwu.

Realizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III, opierająca się na idei kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość łączenia różnych rodzajów edukacji i aktywności ucznia w jeden blok tematyczny. Realizowane treści przenikają się wzajemnie, zmuszają do twórczego myślenia i podejmowania różnorodnych form aktywności. Uczeń staje się podmiotem wszelkich realizowanych działań oraz centralną postacią procesu nauczania.

W klasach IV-VIII uczniowie z powodzeniem realizują naukę w systemie przedmiotowym. Osiągają liczne sukcesy w konkursach międzyszkolnych, miejskich i ogólnopolskich. Rozwijają swoją sprawność fizyczną w klasach sportowych o profilu siatkarskim lub pływackim. Kształtują postawy prospołeczne w oparciu o uniwersalne, społecznie akceptowane wartości m. in. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Staramy się uatrakcyjnić proces nauczania i uczenia się uczniów poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły - w formie lekcji muzealnych, wyjść do teatrów, kina, filharmonii, Centrum Poznawczego, ZOO edukację oraz współpracę z licznymi instytucjami środowiska lokalnego (kluby osiedlowe, domy kultury). Organizujemy zielone i białe szkoły, wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, rajdy rowerowe oraz podejmujemy inne działania w ramach działalności SKKT.

Diagnozujemy potrzeby, możliwości i uzdolnienia naszych uczniów. Pracujemy tak, by nauczyć ich wiary we własne siły i wytrwałości w osiąganiu różnorodnych celów. Zapewniamy niezwykle bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym oraz sportowym, a także udział w różnego rodzaju projektach i programach realizowanych przez szkołę. Dobrze przygotowujemy do kontynuacji nauki na kolejnym poziomie edukacyjnym, czego potwierdzeniem są między innymi wysokie wyniki diagnoz i sprawdzianów oraz liczne stypendia Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Podnosimy efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych metodą RSA i EEG Biofeedback, Ortograffiti oraz indywidualnych konsultacji.

Świetlica szkolna (czynna od godz. 7.00 do godz. 17.00) proponuje dzieciom atrakcyjne metody, formy i treści zajęć. Stwarza sytuacje doświadczania i przeżywania, kształtuje postawy akceptowane społecznie, daje możliwość wyrażania siebie podczas swobodnej zabawy ,inspiruje do rozwijania twórczej ekspresji m. in. podczas zabaw z muzyką, chustą integracyjną, zajęć rozwijających aktywność plastyczną, techniczną, taneczną, czytelniczą i ruchową.

Opieką obejmujemy również dzieci sześcioletnie przygotowujące się do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym – od roku szkolnego 2017/2018 prowadzimy oddziały przedszkolne.

Staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do nauki wykorzystując dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną oraz nowoczesną bazę sportową.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza szkoła była dla ucznia przyjazna i bezpieczna.