Laura Najdecka IIF

Szkoła Podstawowa nr 50
we Wrocławiu

bip

 

Igrzysk The World Games 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY


„Działać tak, aby wydobyć z innych to, co najlepsze i wydobyć to, co najlepsze z nas samych”


A.Adler


Szkoła Podstawowa nr 50 jest nowoczesną i przyjazną dziecku placówką z ponad 30-letnią tradycją. Tworzą ją ludzie otwarci i kreatywni. W centrum naszej uwagi jest uczeń. Czujemy się odpowiedzialni za jego wszechstronny rozwój. Stwarzamy warunki do odkrywania i rozwijania różnorodnych uzdolnień i zainteresowań. Pomagamy w odnoszeniu sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dziecka, rozwijamy jego ciekawość poznawczą i chęć samodoskonalenia. Tworzymy klimat sprzyjający twórczej pracy, zdrowiu i bezpieczeństwu.

Realizacja procesu dydaktycznego w klasach I-III, opierająca się na idei kształcenia zintegrowanego, stwarza możliwość łączenia różnych rodzajów edukacji i aktywności ucznia w jeden blok tematyczny. Realizowane treści przenikają się wzajemnie, zmuszają do twórczego myślenia i podejmowania różnorodnych form aktywności. Uczeń staje się podmiotem wszelkich realizowanych działań oraz centralną postacią procesu nauczania.

W klasach IV-VI uczniowie z powodzeniem realizują naukę w systemie przedmiotowym. Osiągają liczne sukcesy w konkursach  międzyszkolnych, miejskich i ogólnopolskich. Rozwijają swoją sprawność fizyczną w klasach sportowych o profilu siatkarskim lub pływackim. Kształtują postawy prospołeczne w oparciu o uniwersalne, społecznie akceptowane wartości m. in. poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Staramy się uatrakcyjnić proces nauczania i uczenia się uczniów  poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych poza terenem szkoły - w formie lekcji muzealnych, wyjść do teatrów, kina, filharmonii, Centrum Poznawczego, ZOO edukację oraz współpracę z licznymi instytucjami środowiska lokalnego (m. in. kluby osiedlowe, domy kultury). Organizujemy zielone i białe szkoły, wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, rajdy rowerowe oraz inne działania w ramach działalności SKKT i LOP.

Diagnozujemy potrzeby, możliwości i uzdolnienia naszych uczniów. Pracujemy tak, by nauczyć ich wiary we własne siły i wytrwałości w osiąganiu różnorodnych celów. Zapewniamy niezwykle bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym oraz sportowym, a także udział w różnego rodzaju projektach i programach realizowanych przez szkołę. Dobrze przygotowujemy do kontynuacji edukacji na poziomie gimnazjalnym, czego potwierdzeniem są między innymi wysokie wyniki diagnoz i sprawdzianów szóstoklasisty oraz liczne stypendia Prezydenta Wrocławia za osiągnięcia naukowe i sportowe.

Podnosimy efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć: korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych,   logopedycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych metodą RSA i EEG Biofeedback, Ortograffiti oraz indywidualnych konsultacji.

Świetlica szkolna (czynna w godzinach 7.00 - 17.00) proponuje dzieciom atrakcyjne metody, formy i  treści zajęć. Stwarza sytuacje doświadczania i przeżywania, kształtuje postawy akceptowane społecznie, daje  możliwość  wyrażania siebie podczas swobodnej zabawy, inspiruje do rozwijania twórczej ekspresji m. in. podczas zabaw z muzyką, chustą integracyjną, zajęć rozwijających aktywność plastyczną, techniczną, taneczną, czytelniczą i ruchową.

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów w sąsiednim budynku Gimnazjum nr 27 (dzieci z klas młodszych wychodzą na obiady pod opieką nauczycieli).

Zapewniamy dobre warunki do nauki wykorzystując bazę dydaktyczną, wyposażoną w nowoczesne środki dydaktyczne oraz nowoczesną bazę sportową.

Dokładamy wszelkich starań, by nasza szkoła była dla ucznia przyjazna i bezpieczna.