Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław
tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


DOTYCZY: Postępowanie 1/SP/D/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.

Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław

tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54

Wrocław, dn. 10.12.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOTYCZY: Postępowanie 1/SP/D/2020 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.

Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław

tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/SP/D/2020 pn: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz dopisuje treść do wzoru umowy.

Ogłoszenie nr 756711-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa Nr 50: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2021 rok – pakiety. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie