INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: Postępowanie 1/SP/D/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na zadanie pod nazwą: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2019 rok – pakiety.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOTYCZY: Postępowanie 1/SP/D/2018 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2019 rok – pakiety.

Ogłoszenie nr 657444-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Szkoła Podstawowa Nr 50: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2019 rok – pakiety.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie