bip

szkola z misja duze

instaling logo male

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Rada Rodziców                                                                                                              Wrocław, 21.05.2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 50 we Wrocławiu

51-113 Wrocław, ul. Czeska 38

Zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie od NNW uczniów szkoły SP nr 50 we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019.

Nasze oczekiwania wobec składanych ofert:

 1. Termin obowiązywania ubezpieczenia: 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
 2. Składka ubezpieczeniowa na jedną osobę ubezpieczoną za okres 12 m-cy w wysokości:
 • WARIANT I:    30 zł za jednego ubezpieczonego (lub zbliżona)
 • WARIANT II:  60 zł za jednego ubezpieczonego (lub zbliżona)
 • WARIANT III: 120 zł za jednego ubezpieczonego (lub zbliżona)
 1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 2. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim i mieć datę sporządzenia.
 3. Uczestnikom postępowania przedkładającym podrobione, przerobione, poświadczające nieprawdę albo nierzetelne dokumenty grozi odpowiedzialność karna określona w art. 297 §1 Kodeksu Karnego.
 4. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udaremnia lub utrudnia zawarcie umowy albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której umowa jest dokonywana, a także ten kto rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której umowa jest dokonywana, grozi odpowiedzialność karna z art. 305 Kodeksu Karnego.
 5. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego - oferenta.
 6. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę podpisaną przez oferenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 7. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

Oferta - ubezpieczenie NNW uczniów SP 50 we Wrocławiu w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 4.06.2018 r. GODZ. 12:30

 1. Oferty należy składać do dnia 4 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 50 ul. Czeska 38 51-113 Wrocław.
 2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu ( SP 50 we Wrocławiu ul. Czeska 38 51-113 Wrocław) o godzinie 12:30 Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.
 3. Oferent, który złożył propozycję może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „ Zmiana” lub „Wycofanie”.
 5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone bez ich otwierania.
 6. Niepełna oferta może stanowić podstawę do jej odrzucenia.
 7. Dopuszcza się przekazywanie drogą elektroniczną na adres Rady Rodziców Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

- pytań i odpowiedzi;

- modyfikacji specyfikacji istotnych warunków oferty;

- informacji dotyczących zmian ogłoszenia;

- wezwań o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów do Oferentów;.

 1. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być podana w złotych polskich cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
 4. Rada Rodziców nie gwarantuje, że wszyscy uczniowie przystąpią do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny oraz oferowanych warunków ubezpieczenia.
 6. Oferta powinna zawierać następujące istotne warunki:

Obligatoryjne:

 • Terytorialny zakres ubezpieczenia: Polska
 • Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Zwrot kosztów leczenia i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • Rehabilitacja
 • Zwolnienie z opłaty minimum 10% przystępujących do ubezpieczenia będących w trudnej sytuacji materialnej
 • Imienna lista ubezpieczonych
 • Jednorazowa płatność
 • uprawianie sportu w klasach o profilu sportowym
 1. Fakultatywne:
 • Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
 • Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym
 • Zniżki dla rodzeństwa
 • Operacje chirurgiczne
 • Rekonwalescencja
 • Uprawianie sportu poza klasami sportowymi
 • Terytorialny zakres ubezpieczenia: Polska i zagranica

Proszę do oferty dołączyć obowiązujące ogólne (jeśli miałyby obowiązywać to także szczególne) warunki ubezpieczenia wraz z tabelami uszczerbku na zdrowiu będące podstawą zawarcia ubezpieczenia oraz wyłączenia dla danej oferty.

Informujemy, że w szkole w roku szkolnym 2018/19 uczyć się będzie ok. 1200 uczniów.